Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS η πιο σύγχρονη και ασφαλέστερη επιλογή!

Σύγχρονα η ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS σε ύπτια θέση (ALMIS supine) αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τον ασθενή μιας και αποτελεί μια γνήσια πρόταση ελάχιστης επεμβατικότητας που διευκολύνει τον χειρουργό δίνοντας λύσεις ακόμα και στις πιο σύνθετες καταστάσεις. Συνοπτικά με την μέθοδο ALMIS supine γίνεται μικρή τομή δέρματος με καμία μυϊκή βλάβη ή βλάβη περιαρθρικών ιστών. Η απώλεια αίματος ελαχιστοποιείται όπου αυτό είναι δυνατό με μη ουσιαστικό κίνδυνο νευρικής ή αγγειακής βλάβης (όπως σε AMIS ή ASI). Δεν χρειάζεται ειδικό τραπέζι έλξης (όπως σε AMIS) και καμία ακραία διεγχειρητική τοποθέτηση σκελών ασθενούς με κίνδυνο κατάγματος (όπως σε AMIS).
Είναι δυνατή η διεγχειρητική χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου και ο διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος σωστής τοποθέτησης υλικών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH) καθώς και διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος μήκους σκελών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH). Απαιτείται μικρός χειρουργικός χρόνος που βοηθά σε μείωση λοιμώξεων, επιτυγχάνεται ελάττωση μετεγχειρητικού πόνου, ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών προφυλάξεων με ελαχιστοποίηση κινδύνου εξαρθρήματος.
Με την χρήση πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης, επιτυγχάνεται ελάττωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο (1-2 ημ). Είναι εύκολη η διενέργεια αμφοτερόπλευρης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε σύντομο και λογικό χειρουργικό χρόνο και δεν αντενδείκνυται σε σχετικά υπέρβαρους ασθενείς. Είναι δυνατή η ασφαλής επέκταση της χειρουργικής τομής για αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών (δεν είναι εύκολο σε AMIS ή ASI) καθώς και η διενέργεια πλήρων αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου (δεν γίνεται με AMIS ή ASI)

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.